Rada Techniczna nr 68

W dniu 12.10.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 68, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano wymianę gruntu w śladzie trasy głównej na odcinku w km 0+390 do km 0+670. Wykonywano wykopy w km 0+800 oraz w śladzie łącznicy L06L. Budowano nasypy w km 0+800 do km 1+150. Wykonano warstwę GWN na trasie zasadniczej w km 1+335 do km 1+600 i w km 1+635 do km 1+915 str. L. Wbudowano warstwę mrozoochronną na trasie głównej w km 1+600 do 1+635. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 1+335 do km 1+915 str. L oraz na drodze DP02. Kontynuowano roboty brukarskie na drodze DP02. Wykonano odcinki podbudowy zasadniczej AC WMS 22P w km 3+600 do km 3+930 j. L oraz w-wę wiążącą AC WMS 16W na trasie głównej w km 2+920 do km 3+300 j. L, w km 2+865 do km 3+925 j. P oraz w km 3+600 do km 3+930 j. L. Kontynuowano budowę drenażu podłużnego na trasie głównej w km 1+335 do km 1+500.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano zbrojenie fundamentu na podporze A i B oraz wykonano betonowanie fundamentu na podporze A. Na obiekcie PZDd-6 wykonano betonowanie ustroju nośnego na jezdni lewej.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 1a. Kontynuowano prace przy zbiorniku ZR-05. Kontynuowano prace przy rowach melioracyjnych nr KH-4.16.1 oraz RO-4-13-3 i RO-4-13-1.
Budowano oświetlenie drogowe w km 0+700. W robotach teletechnicznych kontynuowano budowę kanału technologicznego w km 2+120.