Rada Techniczna nr 67

W dniu 05.10.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 67, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano wykopy w km 4+000 do km 4+200 oraz w km 4+250 do km 4+350. Budowano nasypy w km 0+800 do km 1+150 oraz na drodze DP02 w km 0+045 do km 0+120. Na obszarze wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn betonowo-żwirowych FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330 zakończono budowę materaca geosyntetycznego. Wykonano warstwę GWN na trasie zasadniczej w km 1+800 do km 1+915. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 1+915 do km 2+100 j. P oraz w km 3+870 do km 4+015 j. L. Wykonano podbudowę z kruszywa niezwiązanego C90/3 w km 3+870 do km 4+015. Wykonano odcinki podbudowy zasadniczej AC WMS 22P i w-wy wiążącej AC WMS 16W na trasie głównej w km 2+920 do km 3+300 j. L oraz w km 2+865 do km 3+925 j. P. Kontynuowano budowę drenażu podłużnego na trasie głównej w km 4+400 do km 4+500.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano zbrojenie fundamentu na podporze A. Na obiekcie WD-2 wykonano próbne obciążenie statyczne i dynamiczne obiektu. Na obiekcie PZDd-3 montowano parasol ochronny nad konstrukcją stalową. Na obiekcie WD-4 budowano schody skarpowe. Na obiekcie PZDd-6 wykonywano zbrojenie ustroju nośnego na jezdni lewej oraz wykonano betonowanie ustroju nośnego na jezdni prawej.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 1a oraz kanale nr 10a. Zamontowano wpusty w km 0+700 trasy zasadniczej. Zakończono budowę umocnienia zbiornika ZR-03 oraz rozpoczęto prace przy zbiorniku ZR-05. Kontynuowano prace przy rowach melioracyjnych nr KH-4.16.1 oraz RO-4-13-3. Wykonano przewierty sterowane dla zasilania SZR w km 0+950 oraz dla zasilania pompowni P2 w km 2+100. W robotach teletechnicznych wykonano przewiert sterowany w km 0+940 do KT.