Rada Techniczna nr 66

W dniu 28.09.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 66, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano wymianę gruntu na odcinku trasy głównej w km 0+390 do km 0+670 oraz wykopy w km 4+000 do km 4+200. Budowano nasypy w km 0+800 do km 1+150 oraz na drodze DP02 w km 0+045 do km 0+120. Na obszarze wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn betonowo-żwirowych FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330 kontynuowano budowę materaca geosyntetycznego. Wykonano warstwę mrozoochronną na trasie głównej w km 3+870 do km 4+015. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 3+870 do km 4+015 j. P. Wykonano podbudowę z kruszywa niezwiązanego C90/3 w km 3+100 do km 3+750 j. P. Wbudowano podbudowę zasadniczą AC22P i w-wę wiążącą AC16W na drodze DP04 w km 0+065 do km 0+125 oraz na drodze DP05 w km 0+020 do km 0+070. Wykonano w-wę ścieralną SMA na drodze DP01 w km 0+000 do km 0+151. Wykonano odcinki podbudowy zasadniczej AC WMS 22P i w-wy wiążącej AC WMS 16W na trasie głównej w km 5+220 do km 5+300 j. P; w km 5+240 do km 5+300 j. L oraz na rondzie w km 5+313. Kontynuowano budowę drenażu podłużnego na trasie głównej w km 4+300 do km 4+500.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano zbrojenie fundamentu na podporze A. Na obiekcie WD-2 zakończono układanie ścieku przykrawężnikowego oraz rozpoczęto układanie schodów skarpowych oraz ażurów. Na obiekcie PZDd-3 montowano parasol ochronny nad konstrukcją stalową. Na obiekcie WD-4 zabetonowano kapy chodnikowe podpory C. Na obiekcie WS-5 kontynuowano zasypkę inżynierską oraz montaż murów oporowych. Na obiekcie PZDd-6 prowadzono zbrojenie ustroju nośnego na jezdni lewej i prawej oraz wykonano betonowanie skrzydła podpory B jezdni lewej.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 2 oraz kanale nr 4. Kontynuowano budowę umocnienia zbiornika ZR-03. Kontynuowano umocnienie rowu i przepustów melioracyjnych na Strudze Morlińskiej. Budowano zasilanie pompowni P2.