Rada Techniczna nr 50

W dniu 08.06.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 50, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu w km 1+060 do km 1+140 oraz wykopy na odcinku w km 4+150 do km 4+200 i w km 1+700. Budowano nasypy w śladzie drogi głównej na odcinku od km 1+771 do km 1+909. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonano palowanie pod jedną podporą. Na obiekcie WD-4 wykonano zbrojenie płyt przejściowych na podporze A i C. Na obiekcie PZDd-3 zabetonowano fundament na podporze A. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 4+700 do km 4+850. Prowadzono prace na kanalizacji deszczowej na kanale 9. Zakończono przełączenie sieci gazowej w km 0+900. Prowadzono prace na kanale hydrotechnicznym w km 0+700. Kontynuowano montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB).