Rada Techniczna nr 45

W dniu 04.05.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 45, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymiany gruntów w km 1+080 do km 1+140 i w km 1+330 do km 1+600 oraz wykopy w km 3+100 do km 3+300; 4+350 do km 4+450 oraz w km 5+067 do km 5+110. Budowano nasypy w śladzie drogi głównej w km 2+700 i w km 5+100 do km 5+300 oraz na drodze dojazdowej DP02. Trwała budowa platformy roboczej w km 1+200 do km 1+300. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-2 ułożono izolację pod kapy chodnikowe oraz rozpoczęto montaz krawężników. Na obiekcie WD-4 wykonano sprężenie ustroju nośnego oraz kontynuowano roboty przy zasypce podpory C. Na obiekcie WS-5 zabetonowano fundament podpory A oraz wykonano zbrojenie i deskowanie ścian podpory B. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 0+680 do km 0+760 oraz od km 4+510 do km 4+960. Wykonano montaz wpustów na trasie głównej w km 3+000 i w km 3+850. Prowadzono prace na kolizji teletechnicznej nr 1 w km 0+800. Kontynuowano montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB) oraz rozpoczęto montaz wytwórni KMK na placu składowym przy DK15.