Rada Techniczna nr 37

W dniu 09.03.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 37, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

Ze względu na okres zimowy w okresie sprawozdawczym prowadzono prace w ograniczonym zakresie. W zakresie budowy dróg prowadzono roboty związane z odhumusowaniem w śladzie drogi DP-02 w km 0+200 do km 0+400 oraz wykopami na trasie głównej drogi S5 w km 3+131 do km 3+760. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-2 wykonano zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych. Na obiekcie WD-4 prowadzono prace związane z zasypką fundamentu podpory C oraz wykonywano zbrojenie i deskowanie skrzydeł na podporze C.
W robotach branżowych wznowiono prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej oraz roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej na kanałach K8 i K9 oraz na kanale deszczowym w km 0+700. Zakończono stabilizację placu pod montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB).