Rada Techniczna nr 115

W dniu 13.12.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 115, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano warstwę mrozoochronną na drodze DS03 na odcinku od km 0+000 do km 0+400. Zakończono budowę ogrodzenia wysokiego. Kontynuowano humusowanie, nasadzenia zieleni oraz prace porządkowe wzdłuż trasy głównej.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace porządkowe.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z czyszczeniem i pracach porządkowych przy kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13-1 i RO-4-13-2. Prowadzono prace porządkowe związane z budową kanału technologicznego i oświetlenia drogowego. Zakończono montaż urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem.