Rada Techniczna nr 113

W dniu 29.11.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 113, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg zakończono nawierzchnię z kruszywa niezwiązanego na drogach DS02 i DS04. Zakończono wykonanie oznakowania pionowego na węźle Ostróda Południe oraz na drodze S-7 (DK16H) i S-5. Kontynuowano roboty brukarskie związane z układaniem ścieków korytkowych w pasie rozdziału trasy głównej oraz z budową chodnika i zjazdów przy drogach DP04 i DP05. Kontynuowano humusowanie skarp i rowów wzdłuż trasy głównej.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace porządkowe.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z czyszczeniem i pracach porządkowych przy kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13-1 i RO-4-13-2 oraz rowie ZR/02. Wykonano pomiary fotometryczne oświetlenia w km 5+313. Prowadzono prace porządkowe związane z budową kanału technologicznego. Kontynuowano montaż urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem.