Rada Techniczna nr 108

W dniu 18.10.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 108, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano warstwę mrozoochronną oraz podbudowę z kruszywa związanego cementem C3/4 na drodze DP05 na odcinku od km 0+075 do km 0+170 str.L. Kontynuowano humusowanie skarp i rowów przy trasie głównej na odcinkach od km 0+800 do km 1+500 i od km 4+000 do km 5+313 oraz roboty brukarskie związane z umocnieniem wylotów ścieków skarpowych i umocnieniem rowów wzdłuż trasy głównej. Wykonano roboty brukarskie przy drodze DP04 i DP05. Kontynuowano umocnienie poboczy kruszywem niezwiązanym 0/31,5 na odcinkach trasy głównej od km 0+300 do km 1+500 str.P, od km 0+800 do km 1+500 str.L oraz przy łącznicy L03L od km 0+000 do km 0+200. Wykonano WUP na pasie technologicznym L2, L3 i P2 oraz na zjeździe indywidualnym z drogą DP03. Prowadzono roboty wykończeniowe związane z odmulaniem rowów, rekultywacją i humusowaniem terenów płaskich na odcinku trasy głównej od km 1+400 do km 5+313.
W robotach bitumicznych wykonano warstwę podbudowy AC WMS 22P i warstwę wiążącą AC WMS 16W na odcinku od km 0+290 do km 0+360 str.P. Kontynuowano układanie w-wy ścieralnej SMA na trasie głównej od km 1+450 do km 4+930 str.P wraz z przejazdem awaryjnym w km 4+045.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 zakończono montaż desek gzymsowych wraz ze zbrojeniem. Na obiekcie WD-4 i obiekcie PZDd-6 wykonano przeciwspadek z asfaltu lanego.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-14 i rowie RP3. Kontynuowano budowę kanału technologicznego i montaż elementów SZR wraz z zasilaniem. Prowadzono prace związane z oświetleniem drogowym w obrębie łącznicy L03P węzła Ostróda Zachód.