Rada Techniczna nr 107

W dniu 11.10.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 107, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano warstwę mrozoochronną na drodze DS03 na odcinku od km 0+400 do km 0+980. Kontynuowano humusowanie skarp i rowów przy trasie głównej na odcinkach od km 0+800 do km 1+400 i od km 3+930 do km 4+500 str.L oraz roboty brukarskie związane z umocnieniem wylotów ścieków skarpowych i umocnieniem rowów wzdłuż trasy głównej. Prowadzono zasypkę pasa rozdziału i poboczy na trasie głównej. Wykonano rozbiórkę istniejącej drogi DK16 w śladzie drogi DP05 po str.L.
W robotach bitumicznych wykonano warstwę wiążącą AC WMS 16W na odcinku od km 0+643 do km 1+285 str.P oraz warstwę ścieralną SMA na odcinkach od km 0+500 do km 3+150 str.L oraz od km 4+930 do km 5+250 str.P
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano montaż desek gzymsowych wraz ze zbrojeniem. Na Obiekcie PZDd-6 wykonano warstwę ścieralną SMA.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13-3 i Strudze Morlińskiej. Kontynuowano budowę kanału technologicznego i montaż elementów SZR.