Rada Techniczna nr 106

W dniu 27.09.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 106, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano podbudowę z kruszywa związanego cementem C3/4 i podbudowę z kruszywa niezwiązanego C90/3 na łącznicy L03P na odcinku od km 0+000 do km 0+200. Kontynuowano humusowanie skarp i rowów na trasie głównej na odcinkach od km 0+286 do km 1+440 i od km 3+900 do km 5+313. Kontynuowano również roboty brukarskie od km 0+286 do km 5+313.
W robotach bitumicznych wykonano podbudowę bitumiczną AC WMS 22P na trasie głównej od km 0+762 do km 0+955 str. L oraz warstwę wiążącą AC WMS 16W na odcinkach od km 0+650 do km 1+440 str.P i od km 1+350 do km 1+455 str.L.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 rozpoczęto montaż desek gzymsowych wraz ze zbrojeniem. Na Obiekcie PZDd-6 wykonano drenaż podłużny i poprzeczny.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13-3 i Strudze Morlińskiej. Kontynuowano budowę kanału technologicznego w obrębie obiektu WS-1. Kontynuowano budowę oświetlenia drogowego węzła Ostróda Zachód od km 0+900 do km 1+250 str. LiP oraz przy łącznicy L03P. Kontynuowano montaż elementów SZR.