Rada Techniczna nr 104

W dniu 13.09.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 104, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano warstwę ulepszonego podłoża oraz warstwę mrozoochronną na łącznicy L03P od km 0+000 do km 0+200 oraz na wjazdach awaryjnych w km 4+000 str.L i w km 4+020 str.P. Na odcinku trasy głównej od km 1+225 do km 1+440 str.L wykonano podbudowę z kruszywa związanego cementem C3/4. Kontynuowano roboty brukarskie przy budowie ścieku przykrawędziowego na odcinku od km 1+100 do km 1+440 str.P oraz przy drodze DP02 od km 0+340 do km 0+440. Kontynuowano humusowanie terenów płaskich na węźle Ostróda Zachód oraz pasa rozdziału na odcinku od km 3+930 do km 4+930. Rozpoczęto wykopy na drodze serwisowej DS-03 od km 0+400 do 0+980 oraz budowę nasypu od km 0+875 do km 0+910. Wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa niezwiązanego C90/3 na wjazdach awaryjnych w km 4+000 str.L i 4+020 str.P oraz na drodze DP02 na odcinku od km 0+340 do km 0+440 str.P. Kontynuowano montaż barier energochłonnych na odcinkach trasy głównej w km 0+170 oraz od km 1+500 do km 2+400 str.L. W robotach bitumicznych na drodze DP02 od km 0+340 do km 0+440 str.P wykonano podbudowę bitumiczną AC22P oraz warstwę wiążącą AC16W. Na wjeździe awaryjnym w km 4+020 str.P wykonano warstwę wiążącą AC16W.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej przy drogach DS03, DP03 i DP04. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13-3. Kontynuowano budowę kanału technologicznego na trasie głównej od km 4+300 do km 4+800 oraz na łącznicy L03P. Kontynuowano budowę zasilania elektroenergetycznego do węzła Ostróda Zachód.