Rada Techniczna nr 102

W dniu 23.08.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 102, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono zasypki pasa rozdziału i poboczy przy trasie głównej. Kontynuowano roboty brukarskie przy budowie ścieków przykrawędziowych trasy głównej – uciąglenie odcinków oraz umocnienia rowów przy węźle Ostróda Zachód. Kontynuowano humusowanie przy łącznicach L03P, L04L, L06L i trasie głównej od km 0+286 do km 0+840 oraz tereny płaskie trasy głównej od km 1+440 do km 2+930. Kontynuowano umacnianie poboczy kruszywem 0/31,5 na trasie głównej od km 1+400 do km 2+930 oraz łącznicach węzła L02L, L04L i L06L. Prowadzono roboty bitumiczne w zakresie warstwy ścieralnej SMA 11 na łącznicach L02L i L06L oraz odcinkach trasy głównej od km 0+000 do km 0+286 wraz z WA, od km 0+286 do km 0+600 str.L. Na drodze DP03 wykonano warstwę wiążąca AC 16W oraz warstwę ścieralną AC 11S.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej nr 1C i 3. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13-4. W robotach związanych z kanałem technologicznym wykonano montaż rury ochronnej przeciskiem w km 5+300. Kontynuowano budowę zasilania na węźle Ostróda Zachód.