Rada Techniczna nr 101

W dniu 16.08.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 101, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wykopy na łącznicy L03P od km 0+000 do km 0+200. Wykonano warstwę podbudowy z kruszywa niezwiązanego C90/3 na drogach DP03, Dp02 oraz DS04. Kontynuowano zasypki pasa rozdziału oraz poboczy na odcinku trasy głównej od km 3+930 do km 4+910 oraz od km 4+920 do km 5+225. Kontynuowano roboty brukarskie przy budowie ścieków przykrawędziowych od km 0+840 do km 1+100 oraz umocnienia rowów przy węźle Ostróda Zachód. Kontynuowano humusowanie przy łącznicach L02L, L03P, L04L, L06L i trasie głównej od km 0+286 do km 0+840 oraz tereny płaskie węzła i trasy głównej w km 1+400 i 2+930. Rozpoczęto umacnianie poboczy kruszywem 0/31,5 na trasie głównej w km 1+400 oraz łącznicach węzła. Prowadzono roboty bitumiczne w zakresie warstwy wiążącej AC WMS 16W na odcinkach od km 4+930 do km 5+225 str.L oraz od km 4+930 do km 5+242 str.P. Na drodze DP02 wykonano warstwę podbudowy AC22P i warstwę wiążącą AC16W na odcinku od km 0+000 do km 0+060 i 0+340 do km 0+440 str.L.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie PZDd-3 oraz PZDd-6 rozpoczęto montaż ekranów przeciwolśnieniowych. Kontynuowano umocnienie stożków na obiekcie PZDd-6.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej nr 3 i 4. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13.