Rada Techniczna nr 100

W dniu 09.08.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 100, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg kontynuowano budowę nasypu na odcinku trasy głównej od km 1+114 do km 1+378 – Iw oraz wykopy na łącznicy L03L od km 0+000 do km 0+200. Wykonano warstwę ulepszonego podłoża wraz z warstwą mrozoochronną na drodze DP02 od km 0+000 do km 0+060 str.L oraz od km 0+340 do km 0+440 str.L. Wykonano podbudowę z kruszywa niezwiązanego C90/3 na drogach technologicznych L1, P3 i P6 oraz wykonano podbudowę z kruszywa związanego cementem C3/4 na trasie głównej od km 0+840 do km 1+100 str.L i od km 1+000 do km 1+100 str.P, oraz na drodze DP02 od km 0+000 do km 0+060 str.L oraz od km 0+340 do km 0+440 str.L. Wykonano zasypkę pasa rozdziału i poboczy od km 0+286 do km 0+840 oraz na łącznicach L02L, L04L i L06L.
Prowadzono roboty bitumiczne w zakresie podbudowy AC WMS 22P na trasie głównej od km 4+148 do km 4+496 str.L, od km 4+930 do km 5+225 str.P i od km 4+930 do km 5+242 str.L oraz w zakresie warstwy wiążącej na trasie głównej od km 3+911 do km 4+910.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie PZDd-3 oraz PZDd-6 wykonano pale pod ekrany przeciwolśnieniowe. Kontynuowano umocnienie stożków na obiekcie PZDd-6.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 i ZR-02 w km 1+500 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej nr 1a i 3. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13. Kontynuowano budowę kanału technologicznego na trasie głównej od km 1+400 do km 1+700 oraz na łącznicy L03P. Kontynuowano budowę zasilania elektroenergetycznego do węzła Ostróda Zachód oraz prowadzono montaż fundamentów słupów oświetleniowych w obrębie obiektu WS-1.