Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac – VI.2022