Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac – V.2022